REACH

Obavezna informacija u skladu s člankom 33. europske Direktive 1907/2006 o tvarima s takozvanog „REACH-popis kandidata“.

Datum posljednjeg ažuriranja 08.07.2021.

Ukoliko prerađevine u našim proizvodima sadrže tvari s takozvanog „REACH-popisa“   > 0,1 % w/w (postotak po težini), molimo preuzmite PDF.

Pridržavanjem svih europskih regulativa koje se odnose na upotrebljene tvari Miele jamči predviđeno i stručno postupanje s našim proizvodima, kako se njihovom uporabom ili zbrinjavanjem ne bi uzrokovala opasnost za okoliš ili zdravlje.